هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نقشه 3 – نقشه شهر سلوکیه و تیسفون و حوالی آن، (کریستین سن،1390:37)

نقشه 3 – نقشه شهر سلوکیه و تیسفون و حوالی آن، (کریستین سن،1390:37)

تاریخ بروزآوری:1392/10/29