سردر و طاق با طرح گنبدی، از ویژگی‌های بناآرایی در دورهٔ ساسانیان بوده‌است

ویرانه‌های بازمانده از ارگ راین در کرمان

تاریخ بروزآوری:1399/07/01