برده داری در هزاره سوم و دوم پیش از میلاد در بین النهرین

برده داری در هزاره سوم و دوم پیش از میلاد در بین النهرین

تاریخ بروزآوری:1399/03/18