مسیر اکتشافات روئنه کاوالیه دو لاسال در بین سالهای 1670 تا 1687 میلادی در آمریکای شمالی

مسیر اکتشافات روئنه کاوالیه دو لاسال در بین سالهای 1670 تا 1687 میلادی در آمریکای شمالی

تاریخ بروزآوری:1398/11/10