رتبه بندی کشورها بر اساس ذخایر نفتی توسطBP

رتبه بندی کشورها بر اساس ذخایر نفتی توسطBP

تاریخ بروزآوری:1398/08/20