انتقال دستگاه‌های حفاری از دو هفته قبل به چغاگاوانه  می‌خواهند هزینه‌ها را برای توقف کار بالا ببرند

انتقال دستگاه‌های حفاری از دو هفته قبل به چغاگاوانه می‌خواهند هزینه‌ها را برای توقف کار بالا ببرند

تاریخ بروزآوری:1398/07/28