هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


«میرزا جهانگیرخان شیرازی» بنیان‌گذار مطبوعات نوین ایران و مدیر «روزنامه صوراسرافیل» و «میرزا نصرالله‌خان بهشتی»، ملقب به ملک‌المتکلمین از مدیران انجمنی

«میرزا جهانگیرخان شیرازی» بنیان‌گذار مطبوعات نوین ایران و مدیر «روزنامه صوراسرافیل» و «میرزا نصرالله‌خان بهشتی»، ملقب به ملک‌المتکلمین از مدیران انجمنی

تاریخ بروزآوری:1398/04/06