هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


شلیک قزاق‌ها به قلب مشروطه

در روز ۲ تیر ۱۲۸۷ ساختمان مجلس شورای ملی توسط قزاقان مسلح روس به فرماندهی کلنل لیاخوف به توپ بسته شد.

تاریخ بروزآوری:1398/04/06