موقعیت مستعمره و ایالت فعلی پنسیلوانیا بروی نقشه ایالت متحده آمریکا

موقعیت مستعمره و ایالت فعلی پنسیلوانیا بروی نقشه ایالت متحده آمریکا

تاریخ بروزآوری:1398/03/14