هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نقشه 1 – موقعیت جغرافیایی تیسفون (مدائن - Madain) و طاق کسری در جنوب شرقی بغداد و کناره شرقی دجله (Google earth)

نقشه 1 – موقعیت جغرافیایی تیسفون (مدائن - Madain) و طاق کسری در جنوب شرقی بغداد و کناره شرقی دجله (Google earth)

تاریخ بروزآوری:1392/10/29