جدول شماره 3:  نسبت قیمت رهن به قیمت فروش در منطقه 5 و کل شهر تهران از سال 95 تا 97

جدول شماره 3: نسبت قیمت رهن به قیمت فروش در منطقه 5 و کل شهر تهران از سال 95 تا 97

تاریخ بروزآوری:1398/02/02