جدول شماره 2: مقایسه رشد قیمت فروش و اجاره از ابتدای سال 95 تا انتهای 97  در منطقه 5 و کل شهر تهران

جدول شماره 2 : مقایسه رشد قیمت فروش و اجاره از ابتدای سال 95 تا انتهای 97 در منطقه 5 و کل شهر تهران

تاریخ بروزآوری:1398/02/02