(مقایسه تعداد اجاره‌نامه‌های منعقده در سال‌های 95 تا 97 در منطقه 5 و کل شهر تهران)

(مقایسه تعداد اجاره‌نامه‌های منعقده در سال‌های 95 تا 97 در منطقه 5 و کل شهر تهران)

تاریخ بروزآوری:1398/02/02