پریونی (سمت راست پایین)   و  بیویل (سمت راست بالا)  در غاری در  جنوبغربی فرانسه آثار و اسکلتهای بازمانده از انسان نئاندرتال یافتند

پریونی (سمت راست پایین) و بیویل (سمت راست بالا) در اوایل قرن بیست مجدد غاری از فرهنگ موستری در جنوبغربی فرانسه را جستجو کردند.

تاریخ بروزآوری:1398/01/28