تنگه الدوایی، معروف به گهواره بشر به‌علت کشف فسیل‌ها و ابزارآلات فراوان

تنگه الدوایی، معروف به گهواره بشر به‌علت کشف فسیل‌ها و ابزارآلات فراوان

تاریخ بروزآوری:1398/01/18