کوچه‌هایی از بافت تاریخی شهر میبد یزد در اطراف نارین قلعه یزد

کوچه‌هایی از بافت تاریخی شهر میبد یزد در اطراف نارین قلعه یزد

تاریخ بروزآوری:1398/01/10