نمایی از شهر میبد از فراز نارین قلعه

نمایی از شهر میبد از فراز نارین قلعه

تاریخ بروزآوری:1398/01/10