تصویر هوایی از نارین قلعه میبد یزد

تصویر هوایی از نارین قلعه میبد یزد

تاریخ بروزآوری:1398/01/10