هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


آتشکده‌های ساسانی در شهرستان طارم زنجان (آخرین نقاط تحت نفوذ ساسانیان بر دامنه‌های جنوبی البرز)

آتشکده‌های ساسانی در شهرستان طارم زنجان (آخرین نقاط تحت نفوذ ساسانیان بر دامنه‌های جنوبی البرز)

تاریخ بروزآوری:1397/12/21