هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نمودار 10 : مقایسه رشد و افت نسبت فروش  ملکهای 16تا 20 ساله با تعداد کل معاملات  و میانگین سالانه در سال 97 شهر تهران

نمودار 10 : مقایسه رشد و افت نسبت فروش ملکهای 16تا 20 ساله با تعداد کل معاملات و میانگین سالانه در سال 97 شهر تهران

تاریخ بروزآوری:1397/12/10