هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نمودار 2: وضعیت تعداد معاملات از ابتدای سال 96 تا انتهای سال 97 در تهران و منطقه 5

نمودار 2: وضعیت تعداد معاملات از ابتدای سال 96 تا انتهای سال 97 در تهران و منطقه 5

تاریخ بروزآوری:1397/12/10