هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


جدول 2 : درصد رشد قیمت هرمترمربع آپارتمان در کل شهر و منطقه 5 تهران نسبت به ماه مشابه سال پیش

جدول 2 : درصد رشد قیمت هرمترمربع آپارتمان در کل شهر و منطقه 5 تهران نسبت به ماه مشابه سال پیش

تاریخ بروزآوری:1397/12/10