عادل الجبیر برکنار شد؛ ابراهیم العساف به وزارت خارجه رفت

عادل الجبیر برکنار شد؛ ابراهیم العساف به وزارت خارجه رفت

تاریخ بروزآوری:1397/10/08