پس از کشف دندان نئاندرتال، کرمانشاه به خط میخی رسید

پس از کشف دندان نئاندرتال، کرمانشاه به خط میخی رسید

تاریخ بروزآوری:1397/10/03