هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


اثر مادی، دخمه یا مقبره قیزقاپان در نزدیک سلیمانیه 7 تا 6 سده پیش از میلاد

اثر مادی، دخمه یا مقبره قیزقاپان در نزدیک سلیمانیه 7 تا 6 سده پیش از میلاد

تاریخ بروزآوری:1397/09/29