هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


این محدوده بزرگ باز می‌گردد به حد فاصل جدایش زیرتبار انسان تباریان Hominina از زیرتبار Panina که شامل شامپانزه‌ها و بونوبوها می‌شود

این محدوده بزرگ باز می‌گردد به حد فاصل جدایش زیرتبار انسان تباریان Hominina از زیرتبار Panina که شامل شامپانزه‌ها و بونوبوها می‌شود

تاریخ بروزآوری:1397/09/22