هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


ناحیه یا زون انتقالی بین صحراي بزرگ آفریقا و ساوان‌هاي (علفزار) استوایی (ناحیه سودان)است

ناحیه یا زون انتقالی بین صحراي بزرگ آفریقا و ساوان‌هاي (علفزار) استوایی (ناحیه سودان)است

تاریخ بروزآوری:1397/09/22