دروازه باستانی در شهر پارسه تخت جمشید کشف شد

کشف دروازه گمشده پارسه

تاریخ بروزآوری:1397/09/06