هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


 آبشار نمکی دهکده گردشگری معدن پتاس خور و بیابانک

آبشار نمکی دهکده گردشگری معدن پتاس خور و بیابانک

تاریخ بروزآوری:1397/08/23