نمودار 8 - درصد تغییر قیمت هرمترمربع آپارتمان در منطقه 5 نسبت به ماه مشابه سال قبل ( نیمه اول سال 97 به 96)

درصد تغییر قیمت هرمترمربع آپارتمان در منطقه 5 نسبت به ماه مشابه سال قبل ( نیمه اول سال 97 به 96)

تاریخ بروزآوری:1397/07/23