نمودار 7 - درصد تغییر تعداد معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل ( نیمه اول سال 97 به 96)

درصد تغییر تعداد معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل ( نیمه اول سال 97 به 96)

تاریخ بروزآوری:1397/07/23