نمودار 6 -مقایسه درصد رشد معاملات در شهر تهران با مناطق 5 و 22  در نیمه اول سال 97

مقایسه درصد رشد معاملات در شهر تهران با مناطق 5 و 22 در نیمه اول سال 97

تاریخ بروزآوری:1397/07/23