نمودار 4 - مقایسه میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران با مناطق 5 و 22  در نیمه اول سال 97

مقایسه میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران با مناطق 5 و 22 در نیمه اول سال 97

تاریخ بروزآوری:1397/07/23