نمودار 2 - مقایسه درصد رشد قیمت آپارتمان در شهر تهران با مناطق 5 و 22  در نیمه دوم سال 96

مقایسه درصد رشد قیمت آپارتمان در شهر تهران با مناطق 5 و 22 در نیمه دوم سال 96

تاریخ بروزآوری:1397/07/23