هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


گوردخمه (برج خاموشان) بین شهرهای خیوه و نقوس در ازبکستان

گوردخمه زرتشتیان در خوارزم

تاریخ بروزآوری:1397/06/04