محبوبیت بیل کلینتون در نظرسنجی‌ها هم‌زمان با طرح استیضاح او بیش از هفتاد درصد بود

محبوبیت بیل کلینتون در نظرسنجی‌ها هم‌زمان با طرح استیضاح او بیش از هفتاد درصد بود

تاریخ بروزآوری:1397/06/01