بن سلمان و اعلام حمایت رسمی از اسرائیل

بن سلمان و اعلام حمایت رسمی از اسرائیل

تاریخ بروزآوری:1397/03/01