ملک سلمان پادشاه عربستان و  محمد ششم پادشاه مراکش

ملک سلمان پادشاه عربستان و محمد ششم پادشاه مراکش

تاریخ بروزآوری:1397/02/16