تعداد پارکینگ‌های مورد نیاز مجتمع‌های چند منظوره با فعالیت‌های گوناگون طبق ضوابط شهرداری

تعداد پارکینگ‌های مورد نیاز مجتمع‌های چند منظوره با فعالیت‌های گوناگون طبق ضوابط شهرداری

تاریخ بروزآوری:1397/02/12