ایجاد مشکل در یافتن جای پارک - پارک دوبله و سوبله -  باریک کردن معبر و در نهایت افزایش با ترافیک

ایجاد مشکل در یافتن جای پارک - پارک دوبله و سوبله - باریک کردن معبر و در نهایت افزایش با ترافیک

تاریخ بروزآوری:1397/02/12