نمایی از یخچال گاوماهی بر فراز کوه چهل نابالغان یا گرین (گرو)

نمایی از یخچال گاوماهی بر فراز کوه چهل نابالغان یا گرین (گرو)

تاریخ بروزآوری:1397/01/16