بافندگی ساسانیان پارچه ابريشمي از سده 8-9 ميلادي با محل نگهداري: موزه لورن در نانسي

بافندگی ساسانیان پارچه ابريشمي از سده 8-9 ميلادي با محل نگهداري: موزه لورن در نانسي

تاریخ بروزآوری:1393/09/15