تکه پارچه ی ابریشمی،با قدمت بین 800 تا 1000 میلادی،محل بافت: بخارا، محل کنونی: موزه‌ی ویکتوریا و آلبرت

تکه پارچه ی ابریشمی،با قدمت بین 800 تا 1000 میلادی،محل بافت: بخارا، محل کنونی: موزه‌ی ویکتوریا و آلبرت

تاریخ بروزآوری:1393/08/25