بشقاب نقره ای نیمه مطلا از شاپور دوم در حال شکار شیر

بشقاب نقره ای نیمه مطلا از شاپور دوم در حال شکار شیر

تاریخ بروزآوری:1393/09/15