نقش یکی از شاهان ساسانی را در حال شکار بروی بشقاب

نقش یکی از شاهان ساسانی را در حال شکار بروی بشقاب

تاریخ بروزآوری:1393/09/15