موتیف‌های ساسانی (سمت چپ) با پارچه های سغدی (سمت راست)

موتیف‌های ساسانی (سمت چپ) با پارچه های سغدی (سمت راست)

تاریخ بروزآوری:1393/09/15