نقاشی دیواری آسیب دیده مربوط به سده پنجم – ششم میلادی از بالالیک تپه

نقاشی دیواری آسیب دیده مربوط به سده پنجم – ششم میلادی از بالالیک تپه

تاریخ بروزآوری:1393/09/15