کبوتری را می‌بینیم که بنابر رسم ساسانیان گردنبندی مروارید را با نوک خود گرفته است.

بخشی از نقاشی دیواری از ورکشا که یک تکه پارچه را نشان می دهد

تاریخ بروزآوری:1395/11/27