تصویر زنی چنگ زن از پنجکنت سده هفتم میلادی

تصویر زنی چنگ زن از پنجکنت سده هفتم میلادی

تاریخ بروزآوری:1393/09/15