تصویر دو سوار کار همراه ملازمانش سده هفتم میلادی از پنجکنت

تصویر دو سوار کار همراه ملازمانش سده هفتم میلادی از پنجکنت

تاریخ بروزآوری:1393/09/15